Certyfikat CNBOP – co to jest?

Posted on

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej jest instytutem państwowym, który został utworzony w 1972 roku. Instytut otworzono z myślą o poprawie bezpieczeństwa w ramach ochrony przeciwpożarowej, ludności i obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

Zadanie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej

Główną działalnością instytutu jest prowadzenie badań, certyfikacji oraz dopuszczenia towarów do użytku w ochronie przeciwpożarowej. CNBOP-PIB skupia się na badaniu i sprawdzaniu wyposażenia technicznego, którego używa straż pożarna.

Instytut przeprowadza badania na temat skutków klęsk żywiołowych oraz katastrof chemicznych, ekologicznych i technicznych. Ważną funkcję pełnią również procesy certyfikacji. Na ich podstawie wydawane są Certyfikaty CNBOP. Prowadzone są także wspólne działania z instytutami zagranicznymi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Certyfikaty CNBOP

Na wniosek różnych podmiotów CNBOP-PIB wydaje certyfikaty potwierdzające dopuszczenie danego wyrobu do obrotu. W instytucie działają dwie jednostki certyfikujące – DC i DCU. Jednostka DC wydaje między innymi świadectwa dopuszczenia wyrobów do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Weryfikuje również stałość właściwości wyrobów budowlanych według polskiej i europejskiej oceny.

Jednostka DCU jest jednostką certyfikującą usługi. Działa ona od 1 maja 2015 roku. Zadaniem DCU jest wystawianie certyfikatów podmiotom świadczącym usługi w ochronie przeciwpożarowej. Dodatkowo w DCU można otrzymać certyfikat systemu przeciwpożarowego oraz zweryfikować poziom bezpieczeństwa w obiektach budowlanych.

Jakość przede wszystkim

Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej skupia się przede wszystkim na świadczeniu usług na najwyższym poziomie. Działalność instytutu opiera się na przepisach prawa i normach obowiązujących w kraju i za granicą.

Głównym celem instytutu jest prowadzenie badań, ocen technicznych i działalności na rzecz ochrony ludności dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa.