Przepompowanie

Posted on

Mieszkańcy domów wolno stojących mają o wiele więcej obowiązków od tych, którzy mieszkają w blokach. Jednym z tych obowiązków jest dbanie o prawidłowy stan ścieków oraz za przepompownie przydomowe.

Przepompownie przydomowe – rodzaje

Wyróżniamy kilka rodzajów przepompowni przydomowych, są to: przydomowa przepompownia ścieków, które jest wyłącznie obsługiwana przez domy jednorodzinne lub inne niewielkie obiekty budowlane odprowadzające ścieki w ilości nie większej niż 0,5 litra na sekundę, przepompownia główna, której celem jest obsługiwanie systemu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej, która przetłacza ścieki wgłąb innego systemu lub do oczyszczalni ścieków, przepompownia sieciowa jest to przepompownia ścieków przeznaczona dla zlewni grawitacyjnych, mających w swojej sieci dużo budynków.

Są też inne kryteria, dzięki którym dzielimy przepompownie na: przepompownia mokra jest to przepompownia ścieków z pompą lub pompami będącymi w ściekach, przepompownia sucha to nic innego jak przepompownia ścieków z oddzielonym zbiornikiem retencyjnym ścieków i komorą pomp, która odpowiada za ich instalację w warunkach suchych, tłocznia ścieków jest to podkategoria przepompowni suchych, która ma separator zanieczyszczeń na dopływie, które są wypłukiwane w trakcie pompowania do rurociągu tłocznego, przepompownia pneumatyczna to podkategoria przepompowni suchych niemających pomp za to wykorzystuje się w nich sprężarkę do wymuszania przepływu ścieków w rurociągu tłocznym.

Oraz najważniejsze, czyli jak działa taka przepompownia

Przepompownia ścieków mam za zadanie, przede wszystkim, podnoszenie ścieków z poziomu niższego na poziom wyższy. Takim Rozwiązaniem technicznym była, stosowana do dziś śruba Archimedesa transportująca wodę z niższego na wyższy poziom dzięki spiralnemu wałowi obracającemu się po pochyłej rurze. Najprostszym narzędziem do tego zadania, czyli podnoszenia cieczy było obracające się w pionie drewniane koło, mające na obwodzie czerpadła do przenoszenia wody pomiędzy poziomem wody w rzece a kanałem nawadniającym były one zasilane siłą zwierząt chodzących w kieracie.

Budowa

Każda przepompownia ścieków jest zbudowana ze zbiornika magazynowania ścieków i agregatów pompowych, które przez zamianę energii elektrycznej na mechaniczną przepychają ścieki pomiędzy punktami, które są na różnych wysokościach. W tłoczniach pneumatycznych jest dodatkowy pośrednik w przemianach energetycznych, nazywany sprężonym powietrzem wytwarzany przez sprężarkę.