Walka aż do zwycięstwa!

Posted on
zanieczyszczenie wód (3)

Woda to podstawowy pierwiastek potrzebny do utrzymania życia na naszej planecie. Jak głosi przysłowie, bez wody nie ma życia. Przeraża więc skala zanieczyszczeń wód zarówno w skali ogólnoświatowej, jak i tej krajowej – polskiej sieci hydrograficznej. Skażenia występują na różnych płaszczyznach i rodzajach a jak dotąd ciężko znaleźć skuteczną metodę ich eliminacji. Zanieczyszczenie wód to więc proceder wymagający bezwzględnej walki – walki aż do zwycięstwa.

Zanieczyszczenia chemiczne wód

Podstawowym rodzajem zanieczyszczeń są zanieczyszczenia chemiczne. Zaliczymy do nich nie tylko metale ciężkie dostające się do biocenozy (ołów, rtęć a także kadm, nikiel), ale też Fenole pochodzące ze ścieków przemysłowych i komunalnych czy tlenki siarki, azotu i węgla, których głównym źródłem są wielkie fabryki przemysłu ciężkiego, energetyka oraz spaliny z samochodów.

Groźne i szkodliwe dla wód są też nawozy sztuczne i pestycydy spłukiwane z pól rolnych wraz z wodami deszczowymi i roztopowymi. Ich nadmierna ilość występująca potem w wodach zamkniętych prowadzi do rozwoju procesu eutrofizacji wód, zwanego w niektórych kręgach przeżyźnieniem. Zjawisko polegające na tworzeniu się w wodach zbyt dużej ilości pierwiastków biogennych powodujących rozmnażanie glonów, osadzanie się ich na dnie zbiorników i przyspieszony proces zarastania jezior.

Zanieczyszczenia fizyczne wód

Do fizycznych zanieczyszczeń wód zaliczymy wszelkie stałe produkty występujące w wodach w postaci zawiesin lub cząstek koloidowych i tworzących zanieczyszczenie wód. Zanieczyszczenia te są dość groźne – nie tylko osiadając na dnie spłycają zbiornik, najczęściej też wyrządzają duże szkody zaburzając łańcuchy pokarmowe, co prowadzi do zaniku niektórych gatunków ryb.

Oprócz osadów przedstawionych powyżej, fizyczne zanieczyszczenie wód może być skutkiem nagłej zmiany uwarunkowań termicznych danego środowiska. Groźne są więc nie tylko nagłe, silne mrozy, ale i odprowadzanie podgrzanej wody fabryk do zbiorników wodnych.

Inny podział zanieczyszczeń

Istnieje jeszcze jeden podział zanieczyszczeń wód, powszechnie uznawany i aprobowany. Dzielimy w nim skażenia na: miejskie, przemysłowe, rolne i opadowe.

Do skażeń miejskich włącza się ścieki komunalne, nieorganiczne związki pochodzące z gospodarstw domowych i obiektów publicznych. Zanieczyszczenia przemysłowe to głównie te pochodzące z procesów produkcyjnych i w różny sposób dostające się do wód. Najbardziej różnorodne pod względem zawartości substancji są ścieki opadowe lub roztopowe.